GET READY!

Havestolene er røget ind i garagen, uret er stillet en time tilbage og det er vintertid. Mørket er faldet, det er en anelse – bare en anelse… – gråt derude og en hel del koldere end for bare en måned siden. Kort sagt – det er efterår, og der er ikke meget sol på himlen. Det er en årstid hvor vi begynder at mærke trætheden, den manglende sol og kuldens overtag. Det er derfor også en periode, hvor det om noget er vigtigt, at vi husker at få vores vitaminer.

Ift hvilke vitaminer der er særligt vigtige for at gå efteråret i møde godt rustet, vil jeg fremhæve D-vitaminer og Jern. D-vitamin fordi vi ikke får nok af dette “sol”-vitamin fra selve solen, qua de meget få solskinstimer – og vitaminet er nødvendigt for sunde knogler, tænder, optimalt immunsystem og musklernes funktion. Jern fordi, at det er en periode hvor trætheden overmander de fleste qua mørket – og derfor er det ekstra vigtigt, at vi får det nødvendige jern for at mindske trætheden. Jern er nemlig bla med til, at sikre en normal ilt-transport i kroppen og dermed mindske træthed og udmattelse. Derudover er kombinationen af D-vitamin og Jern super godt ift, at sikre at immunforsvaret fungerer optimalt – endnu en væsentlig pointe i en tid hvor mange bliver forkølet etc.

Ift HVILKE D-vitaminer og hvilken type jern – så tager jeg mine fra Berthelsen Naturprodukter. Der er tre varianter af Vitamin D3 – én med 35 mcg, én med 50 mcg (vegansk) og én med 90 mcg. Jeg tager selv den med 90 mcg da jeg stort set INTET sollys får, hverken om sommeren eller de få solskinstimer der er i vinterhalvåret. Jeg er simpelthen for dårlig til at være ude – og så er jeg heller ikk så god til at spise fed fisk, hvori D-vitamin indgår naturligt. Jeg har derfor brug for den stærke Vitamin D3 – der i øvrigt også hjælper på min psoriasis. Hvis du derimod er god til at være udenfor og få noget af den sol der er, samt spiser fisk – så vil jeg anbefale at du holder dig til varianten med 35 mcg. Ift Jern, så har Berthelsen Naturprodukter lavet en variant der hedder “Jern + C” – som er lavet på organisk bundet jern, der optages bedre i kroppen end uorganisk jern. OG kombinationen med C-vitamin øger optagelsen af jern i kroppen – kort sagt, det et jerntilskud af højeste kvalitet.

Rust dig selv til efteråret – sørg for at få dine vitaminer!

Læs mere om Vitamin D3 HER

Læs mere om Jern + C HER

ENGLISH

The garden chairs are back in the garage, the clock is set an hour back and it is winter time. The darkness has fallen, it’s a little – just a little … – dark out there and a whole lot colder than just a month ago. In short – it is autumn and there is not much sun in the sky. It’s a season when we begin to feel the fatigue, the lack of sun and the cold. It’s therefore also a time when it’s important that we remember to get our vitamins.

As to which vitamins are particularly important for meeting fall well-prepared, I would like to highlight Vitamin D and Iron. Vitamin D because we do not get enough of this “sun” vitamin from the sun itself, due to the very few hours of sunshine – and the vitamin is needed for healthy bones, teeth, optimal immune system and muscle function. Iron because it’s a period when fatigue overpowers most in the dark – and therefore it’s extra important that we get the necessary iron to reduce fatigue. Iron, for example, helps to ensure normal oxygen transport in the body, thus reducing fatigue. In addition, the combination of Vitamin D and Iron is super good when it comes to ensuring that the immune system works optimally – another important point in a time when many are getting a cold, etc.

About WHAT D vitamins and what type of iron? I take mine from Berthelsen Natural Products. There are three variants of Vitamin D3 – one with 35 mcg, one with 50 mcg (vegan) and one with 90 mcg. I take it myself with 90mcg as I get literally NO sunlight, neither in the summer nor the few hours of sunshine that are in the winter. I’m simply too bad to be out – nor am I so good at eating fatty fish, which includes vitamin D naturally. I therefore need the strong Vitamin D3 – which also helps with my psoriasis. If, on the other hand, you are good at being outside and getting some of the sun there, as well as eating fish – then I would recommend that you stick to the 35 mcg variant. In terms of Iron, Berthelsen Natural Products has made a variant called “Iron + C” – which is made from organically bound iron, which is absorbed better in the body than inorganic iron. AND the combination with vitamin C increases the absorption of iron in the body – in short, it is an iron supplement of the highest quality.

Get ready for fall – make sure you get your vitamins!

Read more about Vitamin D3 HERE

Read more about Iron + C HERE

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top