NYTÅRSAFTEN - okay pailletter?

Veganuary? Husk B12…

Reklame / Samarbejde Berthelsen Naturprodukter

At spise plantebaseret, at være veganer – at være klimatosse. Kært barn har mange navne – og tak til Pia K for at opfinde et nyt ord;) Alle overskrifterne implicerer, at vi er begyndt at forholde os til kosten og ændre denne – fra at være kødspisere til at være plantespisere. Nogle dagligt, andre et par gange om ugen. Vi ved, at vores fødevareindtag påvirker klimaet – og så selvfølgelig også kroppen. Jeg selv blev overbevist om en plantebaseret livsstil, da jeg så dokumentaren HEAL, hvor der argumenteres for, at en plantebaseret kost rent faktisk gør os stærkere og mere klar i sindet. Det giver mening. Husker du selv hvordan du har haft det i juledagene oven på alt for meget mad (især kød)? Præcis. Du har haft ondt i maven, følt dig oppustet og utilpas. Det var ikke pga for mange grøntsager – nok nærmere for meget flæskesteg og rapand;)

Mit skift til en plantebaseret kost er udover klimahensynet som sagt også et sundhedsfokus, da jeg via HEAL og efterfølgende mange andre kilder, kunne læse mig frem til, at plantebaseret kost er godt ift at holde psoriasis nede. Efter knap en måned på planter (and loving it) – så kan jeg tydeligt se en forskel. Min hud er meget pænere og psoriasisen er på vej væk. Bevares, den er ikke væk – men jeg er mega stolt over, at jeg udelukkede qua min kost kan kæmpe mod psoriasis. Ingen hormoncremer – ingen anden behandling. Når det er sagt, så har jeg afviget fra plantebaseret kost et par gange – for mig er det nemlig super vigtigt, at har jeg lyst til noget andet, så spiser jeg det. Jeg er og vil ikke være religiøs omkring kosten. Til forskel fra veganere, der ofte også har nogle meget skrappe politiske holdninger. Ser “ned” på andre der ikke spiser som dem – og ej heller går med pels, læder etc. Det gør jeg – så længe dyrene er behandlet ordentligt. Og hvad andre putter i munden, det er deres ansvar. Ikke mit;) Vegansk og plantebaseret kost er det samme, forskellen er “bare” at der ligger en hel masse politik i det at være veganer.

Anyways hvis du ligesom mig er begyndt at spise plantebaseret (vegansk) kost ELLER vegetarisk – så er det super vigtigt du husker at få dine B12 vitaminer. B12 får vi nemlig primært fra animalske fødevarer. Dvs som vegetar der jo drikker mælk etc. – så får du noget B12, men ikke nok. B12-mangel kan forårsage blodmangel, påvirke nervesystemet og nedsætte muligheden for at blive gravid. Alvorlige konsekvenser og derfor vigtigt at forebygge det. B12-mangel er dog ikke noget der sker “overnight” – det er noget der sker over flere år. Ved ikke at få B12 fra kosten spiser vi os til B12-mangel. Derfor er det super vigtigt, at du fra første dag på plantebaseret (vegansk) eller vegetar kost samtidig starter på, at tage B12 vitamintilskud. Det gør jeg – og selvfølgelig fra Berthelsen naturprodukter. B12 findes i to styrker – jeg tager selv 500 mcg – og vil anbefale det til andre der spiser vegansk kost, hvorimod du som vegetar kan “nøjes” med 125 mcg.

Hvis du endnu ikke er blevet grebet af den veganske kost, så er januar måske lige netop måneden du skal kaste dig ud i det. Januar er nemlig lig med “veganuary” i USA – i Danmark kalder vi det “VeganerUdfordringen”. God fornøjelse, og husk det nu – husk dine B12 🙂

ENGLISH

To eat plant-based, to be vegan – to be a climate kid. Dear child has many names – and thanks to Pia K for inventing a new word;) All the headlines imply that we have begun to relate to the diet and change it – from being meat eaters to being plant eaters. Some daily, others a few times a week. We know that our food intake affects the climate – and of course the body as well. I myself became convinced of a plant-based lifestyle when I saw the documentary HEAL, arguing that a plant-based diet actually makes us stronger and clearer in mind. It makes sense. Do you remember how you had it during the Christmas days on top of too much food (especially meat)? Exactly. You have been feeling bloated and unwell. It was not because of too many vegetables – probably too much pork roast and duck;)

In addition to climate considerations, my shift to a plant-based diet is also a health focus, as I through HEAL and subsequently many other sources realized that plant-based diets are good for keeping psoriasis down. After just under a month on plants (and loving it) – I can clearly see a difference. My skin is much nicer and the psoriasis is healing. It’s not gone – but I am very proud that I alone from my diet can fight psoriasis. No hormone creams – no other treatment. That being said, I have deviated from the plant-based diet a few times – for me it is super important that if I want something different, then I eat it. I am and will not be religious about the diet. Unlike vegans, who often also have some very harsh political attitudes. Looking “down” at others who do not eat like them – nor do they go with fur, leather, etc. I do – as long as the animals are treated properly. And what other people put in their mouths is their responsibility. Not my;) Vegan and plant-based diet is the same, the difference is “just” that there is a whole lot of politics in being vegan.

Anyways if like me you have started eating plant based (vegan) diet OR vegetarian – then it is super important you remember to get your B12 vitamins. B12 is mainly obtained from animal foods. That means, as a vegetarian who drinks milk etc. – you get some B12, but not enough. B12 deficiency can cause anemia, affect the nervous system and reduce the possibility of becoming pregnant. Serious consequences and therefore important to prevent it. However, B12 deficiency is not something that happens “overnight” – it is something that happens over several years. By not getting B12 from the diet we eat us to B12 deficiency. Therefore, it is super important that from the first day on a plant-based (vegan) or vegetarian diet, you start taking B12 vitamin supplements at the same time. I do – and of course from Berthelsen Natural products. B12 is available in two strengths. I take 500 mcg myself – and would recommend it to others who eat vegan diets, whereas as a vegetarian you can “settle” for 125 mcg.

If you have not yet been gripped by the vegan diet, then January may be just the month to throw yourself into it. January is the same as “veganuary” in the US – in Denmark we call it the “Vegan Challenge”. Have fun and remember your B12 🙂

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

NYTÅRSAFTEN - okay pailletter?